Information

Suppliers

No supplier

Best verkochte producten

Bestelvoorwaarden van Moduswax Nederland

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
-"Moduswax Shop Nederland, webwinkel" een engeindom van Global Market, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 72015373 -"Afnemer": de potentiële afnemer producten en dienst van Global Market.

Artikel 1. Prijzen, offerte

1.1. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4. Africa Products Shop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 

1.2. Per e-mail ontvangen offerte en prijzen op onze websites.
Onze offerte is alleen 8 dagen geldig. De vermelde prijzen op de website kunnen zonder overleg aangepast worden door Africa Products Shop wegens diverse reden bijvoorbeeld tif of drukfout, inflatie enz.

1.3. Africa Products Shop behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

Artikel 2. Betalingen, leveringstijd, omruilen en retourzenden van bestelde producten. 

2.1. Nadat de betaling van de bestelling is voldaan kunnen pas de artikelen verzonden worden. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen na de betaling afhankelijk van bestelde artikelen. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

Overschrijding van de door Africa Products Shop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding. 

2.2. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht en bestelde artikelen niet te zijn te leveren wordt het betaalde geld binnen 14 werkdagen aan de klant terugbetaald. 

2.3. De klant kan de producten retour zenden als de ontvangen artikelen verschillen dan de bestelde artikelen. De verzendkosten zijn ten koste van de afnemer.
2.4. Als de klant minder artikelen(aantal) ontvangt wordt de waarde van bestelde artikel en niet ontvangen product (en), in euro, inclusief BTW terugbetaald aan de klant. Er volgt geen nabezorging van niet ontvangen artikel (en) tenzij de klant weer de verzendkosten betaalt.

2.5. Africa Products Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Africa Products Shop of de leverancier van het product) is beschadigd. 

2.6. Producten met "seal" kunnen alleen geretourneerd worden.

2.7. Wij accepteren geen omruil van producten.

2.8. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Africa Products Shop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Africa Products Shop de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Africa Products Shop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
2.8. Bezorging: binnen 10 km worden de bestelde artikelen thuisbezorging met een minimale bestelling van 50 euro. Wij komen een keer bij u thuis. Als u niet daar bent dan moet u zelf uw pakket in onze winkel gaan afhalen of verzendkosten betalen.

Artikel 3. Verantwodlijkheid 

3.1. Africa Products Shop niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het verloren gaan of beschadigd raken van artikelen die in goede staat aan TNT of Post.nl zijn afgegeven.

3.2. De afnemer is verantwoordelijk bent voor het juiste gebruik van door ons geleverde producten.
3.3. Africa Products Shop niet aansprakelijk gesteld kan worden voor ondeskundig gebruik van de geleverde producten en het gebruik hiervan is geheel voor eigen risico van de afnemer.
3.4. Alle gevolgen van het gebruik van informatie op onze website zijn geheel voor eigen risico van de afnemer

Artikel 4. Gebreken; Klachttermijn
Klachten over de geleverde producten dienen door de Afnemer binnen acht dagen na verzending schriftelijk te worden gemeld aan Africa Products Shop. 

Africa Products Shop (APS)

Spui 231
2511 BP Den Haag
E-mail: info@africaproducts.nl
Website: www.africaproducts.nl
Tel. 0708890151
Mobiel: 0619415622


Follow us on Facebook